Návod k obsluze

 • jednodílné a dvoudílné pásy s drátovými hrotovými háky o maximální přípustné vázací síle při opásání do 5000 daN/č. 500050/
 • jednodílné a dvoudílné pásy s drátovými hrotovými háky o maximální přípustné vázací síle při opásání do 2000 daN/č. 200035/
 • jednodílné a dvoudílné pásy s drátovými hrotovými háky o maximální přípustné vázací síle při opásání do 1500 daN/č. 150025/
 • jednodílné a dvoudílné pásy s drátovými hrotovými háky o maximální přípustné vázací síle při opásání do 750 daN/č. 075025/
 • dvoudílné upínací pásy s karabinami typu „E“ o maximální přípustné vázací síle při opásání do 1400 daN,
  sloužící pro uchycení k ocelovým úchytným lištám/č. 140050/

1) Aplikace pásu ke stažení nákladu do kompaktního celku (např. svazek prken,drátů,trubek atp.)

 • Pás s potřebnou délkou a pevně našitou ráčnou obepneme kolem nákladu,volný konec pásu protáhneme unašečem ráčny, ručně pás v unašeči dotáhneme a pomocí madla ráčny jej pevně napneme.
 • Počet pásů se volí dle délky a hmotnosti nákladu. Upínací pás nesmí být veden přes ostré hrany nákladu, např. hrany plechů, prken apod. Pokud je pás přes taková místa veden, je nutné jej v těchto místech chránit před poškozením – např. ochranným návlekem či ochranným rohem.

2) Aplikace pásu k upevnění nákladu na ložné ploše přepravního prostředku, resp. k „zahrádce“ osobního automobilu.

 • Pás s potřebnou délkou a pevně našitou ráčnou připravíme pro upevnění nákladu tak, že volný konec pásu přehodíme přes náklad, podvlečeme jej pod přepravním prostředkem, protáhneme unašečem ráčny, ručně pás v unašeči dotáhneme a pomocí madla ráčny jej pevně napneme.
 • Počet pásů se volí s ohledem na hmotnost nákladu, jeho délku, šířku a výšku a na provedení ložné plochy přepravního prostředku z hlediska tření. Pokud pás vedeme místem s ostrými hranami (týká se hran jak u nákladu tak i přepravního prostředku), musí být v těchto místech chráněn před poškozením ochranným návlekem či ochranným rohem.
 • Obdobně upevníme náklad i k „zahrádce“ osobního automobilu, jen upínací pás podvlečeme pod držáky „zahrádky“. Zde musíme dbát opatrnosti při napínání pásu madlem ráčny, aby nedošlo k případným deformacím karoserie automobilu.
 • U těchto pásů je komplet tvořen dvěma upínacími díly. Tzv. kratší díl je obvykle pás délky cca 0,5 m
  s pevně našitou ráčnou na jedné straně a drátovým hrotovým hákem našitým na straně druhé.
 • Delší díl potom tvoří pás o potřebné délce s pevně našitým drátovým hrotovým hákem.
 • Aplikace pásu je obdobná jako u jednodílného provedení při upevnění přepravovaného nákladu
  k ložné ploše přepravního prostředku.
 • Háky obou dílů pásu vložíme do příslušného úchytného oka nebo do otvoru úchytné hrany přepravního prostředku
  /jeden hák na levé straně, druhý na pravé straně/, pás delšího dílu přehodíme přes náklad a jeho volný konec protáhneme
  unášečem ráčny kratšího dílu.
 • Pás ručně dotáhneme a pomocí madla ráčny jej pevně napneme.
 • Pro počet pásů platí stejné zásady jako u jednodílného provedení, rovněž stejné zásady platí pro ochranu pásů
  před poškozením, jsou-li pásy vedeny přes místa s ostrými hranami.
 • Sestava těchto pásů je obdobou pásů s drátovými hrotovými háky, jen místo nich jsou u pásů našity karabiny typu „E“.
 • Manipulace s těmito pásy je obdobná jako u běžných dvoudílných pásů, ale aplikují se u přepravních prostředků vybavených ocelovými úchytnými lištami / např. u valníků s lištami upevněnými na bočnicích nebo u skříňových automobilů s lištami upevněnými na stěnách skříně/.
 • Uchycení karabin typu „E“ do otvorů v ocelové úchytné liště je zcela jednoduché – po zmáčknutí aretační páčky karabiny je tato vložena do otvoru lišty s následným uvolněním aretace.
 • Upínací pásy brání v pohybu nákladu po ložné ploše přepravního prostředku, a to jak ve směru jízdy „A“ tak i v bočním směru „B“. Uchycení pásů do otvorů ocelové lišty má být voleno tak,aby karabina byla „mírně“ za hranou nákladu /viz. obrázek –místo uchycení „X“/.
 • během přepravy nákladu dochází po ujetí několika kilometrů k mírnému uvolnění upínacích pásů
  (po prvotních otřesech nákladu), proto musí být zkontrolováno jejich utažení, popř. pásy opět dotáhnout
 • upínací pásy musí být opatřeny správnými identifikačními štítky (etiketami), a to na každém dílu sestavy
 • štítky modré barvy jsou označením pro 100% polyester a musí obsahovat základní informace
  o daném upínacím prostředku (o výrobci pásů, typu pásu, jeho rozměr, přípustné vázací síly, schvalovací číslo
  v provedení ATEST 8 SD č. ………, normu ČSN EN 12195-2, datum zhotovení pásu a výrazně obsahovat informaci,
  že pásy slouží výhradně „K UPÍNÁNÍ – NE KE ZVEDÁNÍ“
 • před každým použitím pásu je nezbytná jejich vizuální kontrola z důvodu možných narušení kovových dílů,
  textilních pásů, případně kvality šicích obrazců
 • počet upínacích pásů a typ pásů se volí se zřetelem na hmotnost přepravovaného nákladu, jeho délku, šířku a výšku,
  na velikost a kvalitu třecích ploch mezi nákladem a ložnou plochou přepravního prostředku. Vždy je lépe zvolit pásů více
  a přepravu raději předimenzovat a mít jistotu kvalitně zajištěné přepravy
 • nezapomínejte na rezervní pásy pro případnou výměnu za poškozený pás nebo pro upnutí nákladu
  o vyšší hmotnosti při zpětné přepravě
 • v zimním období dbejte zvýšené pozornosti u namrzlých pásů. Po ukončení přepravy nákladu nechejte pásy volně rozmrznout
  (pozor na lámání „namrzlého pásu“) a následně je ponechejte v teplé místnosti pozvolna vysušit – POZOR ne na horkém místě
 • znečistěné pásy lze bez následků změn kvality vyprat v běžných pracích prostředcích,
  následně je propláchnout v čisté vodě a nechat vyschnout v rozvinutém stavu
 • doporučuje se po cca dvou letech nechat upínací pásy odborně prohlédnout u servisní organizace
 • firma FALK GROUP s.r.o. je provozovatelem servisu výhradně pro upínací pásy
  z vlastní výroby (kontrola a opravy poškozených dílů)
 • vykazují-li upínací pásy dílčí poškození,lze tyto díly nahradit novými a na upínací komplet takto opravený
  bude našit tzv. garanční štítek s uvedením data opravy
 • pásy, které vykazují vadu u dílčích komponentů (narušená ráčna, hák, pás, šítí)
  musí být vždy posouzeny výrobní organizací a posléze buď opraveny nebo vyřazeny

Výrobky uvedené ve stati I. Typy upínacích prostředků jsou shodné s typy schválenými Ministerstvem dopravy a spojů pod číslem schválení ATEST 8SD č….…